Karsikonkatu 5
Karsikko

Tyyppi Kerros Huone Pinta-ala m2 Vuokra €/kk Vapautuu
2H+K 1 A 1 56.5 602.18
2H+KK 1 A 2 36.0 417.73
3H+K 1 A 3 65.5 684.64
2H+K 2 A 4 56.5 602.18
2H+KK 2 A 5 36.0 417.73
3H+K 2 A 6 65.5 684.64
2H+KK 2 B 10 40.0 455.70
3H+K 1 B 7 70.5 729.12
2H+KK 1 B 8 40.0 455.70
3H+K 2 B 9 70.5 729.12
2H+K 1 C 11 56.5 602.18
2H+KK 1 C 12 36.0 417.73
3H+K 1 C 13 62.0 654.26
2H+K 2 C 14 56.5 602.18
2H+KK 2 C 15 36.0 417.73
3H+K 2 C 16 62.0 654.26
2H+KK 1 D 17 40.0 455.70
2H+KK 1 D 18 34.5 404.71
2H+K 1 D 19 60.0 633.64
2H+K 2 D 20 40.0 455.70
2H+KK 2 D 21 34.5 404.71
2H+K 2 D 22 60.0 633.64
2H+KK 1 E 23 40.0 455.70
2H+KK 1 E 24 34.5 404.71
2H+K 1 E 25 60.0 633.64
2H+KK 2 E 26 40.0 455.70
2H+KK 2 E 27 34.5 404.71
2H+K 2 E 28 60.0 633.64
2H+K 1 F 29 60.0 633.64
2H+KK 1 F 30 38.0 437.26
3H+K 1 F 31 66.0 688.98
2H+K 2 F 32 60.0 633.64
2H+KK 2 F 33 38.0 437.26
3H+K 2 F 34 66.0 688.98
3H+K 1 G 35 74.0 755.16