Latolankatu 23 I-vaihe
Rantakylä

Tyyppi Kerros Huone Pinta-ala m2 Vuokra €/kk Vapautuu
2H+K 1 A 1 56.5 549.25
3H+K 2 A 2 71.0 745.80
1H+KK 2 A 3 30.0 366.30
2H+K 2 A 4 56.5 554.22
3H+K 3 A 5 71.0 754.60
1H+KK 3 A 6 30.0 336.32
2H+K 3 A 7 56.5 618.20
3H+K 2 B 10 71.0 745.80
1H+KK 2 B 11 30.0 366.30
2H+K 2 B 12 56.5 554.22
3H+K 3 B 13 71.0 754.60
1H+KK 3 B 14 30.0 370.70
2H+K 3 B 15 56.5 618.20
3H+K 1 B 8 71.0 739.20
2H+K 1 B 9 56.5 606.10
3H+K 1 C 16 71.0 739.20
2H+KK 1 C 17 49.5 541.20
3H+K 2 C 18 71.0 745.80
1H+KK 2 C 19 30.0 366.30
2H+KK 2 C 20 49.5 546.70
3H+K 3 C 21 71.0 683.57
1H+KK 3 C 22 30.0 336.32
2H+KK 3 C 23 49.5 500.49
2H+K 1 D 24 57.5 565.17
1H+KK 1 D 25 30.0 366.30
2H+KK 1 D 26 49.5 546.70
3H+K 2 D 27 71.0 683.57
1H+KK 2 D 28 30.0 336.32
2H+KK 2 D 29 49.5 552.20
2H+K 1 E 30 57.5 623.70
1H+KK 1 E 31 30.0 366.30
2H+K 1 E 32 56.5 581.02
3H+K / ATELJEE 2 E 33 71.0 683.57
1H+KK 2 E 34 30.0 370.70
2H+K 2 E 35 56.5 618.20
3H+K 1 F 36 71.0 739.20
2H+KK 1 F 37 49.5 541.20
3H+K 2 F 38 71.0 675.61
1H+KK 2 F 39 30.0 366.30
2H+KK 2 F 40 49.5 495.52
3H+K 3 F 41 71.0 754.60
1H+KK 3 F 42 30.0 336.32
2H+KK 3 F 43 49.5 500.49
3H+K 2 G 44 71.0 675.61
1H+KK 2 G 45 30.0 366.30
2H+K 2 G 46 56.5 611.60
3H+K 3 G 47 71.0 683.57
1H+KK 3 G 48 30.0 370.70
2H+K 3 G 49 56.5 560.19
3H+K 2 H 50 71.0 675.61
1H+KK 2 H 51 30.0 366.30
2H+KK 2 H 52 49.5 495.52
3H+K 3 H 53 71.0 683.57
1H+KK 3 H 54 30.0 370.70
2H+KK 3 H 55 49.5 552.20